Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 5. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van WoodChoice, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.
 6. Producten: De Producten die door WoodChoice worden aangeboden via de webshop op de website.
 7. WoodChoice: De aanbieder en verkoper van Producten aan Koper, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden aan Koper.
 8. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die WoodChoice aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van WoodChoice en iedere Overeenkomst tussen WoodChoice en een Koper en op elk Product dat door WoodChoice wordt aangeboden.

 1. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WoodChoice aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van WoodChoice zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 2. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met WoodChoice is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door WoodChoice gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

 1. Het door WoodChoice gedane Aanbod is vrijblijvend. WoodChoice is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft WoodChoice het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor WoodChoice gegronde reden te weigeren.
 2. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen, fouten of ontbreken van informatie in het Aanbod kunnen WoodChoice niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.WoodChoice kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 3. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van WoodChoice zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht WoodChoice niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 6. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft WoodChoice het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Koper is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 7. Indien het Aanbod inzake maatwerk niet binnen het termijn van 30 dagen wordt geaccepteerd, dan kunnen er prijswijzingen plaatsvinden.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van WoodChoice heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door koper van een aanbod van WoodChoice.

 1. Een Aanbod kan door WoodChoice gedaan worden via de website, per e-mail of Social Media.
 2. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met WoodChoice, zal WoodChoice de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is WoodChoice daaraan niet gebonden.
 4. WoodChoice is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 6. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
 7. Koper is niet bevoegd de montage gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Koper de Overeenkomst opzegt, is Koper de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd.
 8. Koper is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart WoodChoice voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst
1. WoodChoice zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WoodChoice het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WoodChoice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WoodChoice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WoodChoice zijn verstrekt, heeft WoodChoice het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is WoodChoice niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor WoodChoice, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. WoodChoice kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 5. WoodChoice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat WoodChoice is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WoodChoice bekend was.
 6. Koper vrijwaart WoodChoice voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


Artikel 6 - Productlevering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door WoodChoice of er door andere omstandigheden buiten de macht van WoodChoice enige vertraging ontstaat, heeft WoodChoice recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient WoodChoice schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 2. Indien de Producten worden bezorgd door WoodChoice of een externe vervoerder is WoodChoice gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien WoodChoice gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan WoodChoice ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien WoodChoice een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 5. WoodChoice is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. WoodChoice is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 6. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. WoodChoice behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 - Verpakking en transport
1. WoodChoice verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.
 2. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. Schade wegens transport dient per direct, althans uiterlijk binnen een termijn van vijf dagen te worden gemeld bij WoodChoice.

Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14
(kalender)dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan WoodChoice te worden gemeld op info@woodchoice-decorations.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Hierbij uitgezonderd is de schade ontstaan door transport, hiervoor geldt een termijn van vijf dagen zoals vermeld in artikel 7 lid 3.
 2. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van WoodChoice op de wijze zoals door WoodChoice aangegeven.
 3. Retourzendingen dienen door Koper onder de navolgende voorwaarden verricht te worden:

-  het Product dient weer voorzien te zijn van beschermings- en beveiligingsmaterialen;

-  schoon, en in de originele verpakking;

Indien koper deze verplichtingen niet, of niet geheel, naar behoren nakomt is WoodChoice gerechtigd de kosten van herstel, schoonmaak te verrekenen met een aan koper te crediteren (restant) van de aanschafprijs;

 1. WoodChoice is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 2. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 3. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 4. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan WoodChoice te wijten is, zal WoodChoice na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op WoodChoice.

Artikel 9 - Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.

 1. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

Artikel 10 - Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

 1. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WoodChoice. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van WoodChoice een andere betalingstermijn overeenkomen.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van WoodChoice op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. WoodChoice heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WoodChoice kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WoodChoice
  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
  lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
  betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met
  daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 6. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal WoodChoice zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien WoodChoice meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper. --> Deze artikelen zullen slechts van toepassing zijn als achteraf betaling mogelijk is.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door WoodChoice geleverde zaken, blijven eigendom van WoodChoice totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met WoodChoice gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

 1. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht WoodChoice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. Voor het geval dat WoodChoice haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan WoodChoice of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van WoodChoice zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 4. WoodChoice heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van WoodChoice. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal WoodChoice zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 5. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan WoodChoice worden vergoed door Koper.

Artikel 12 - Garantie
1. WoodChoice staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen. WoodChoiceverstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of montage in het buitenland. De garantietermijn op producten bedraagt 12 maanden en valt onder de verantwoordelijkheid van WoodChoice.
 2. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.
 3. WoodChoice levert producten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat WoodChoice in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 4. Koper kan slechts een beroep doen op de door WoodChoice gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is WoodChoice gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
 6. De garantie vervalt:

(i) zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.

(ii) zolang Koper jegens WoodChoice in verzuim is;

(iii) indien Koper zelf reparatie- en/of montagewerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten verrichten en deze verkeerd zijn gemonteerd;

(iv) ingeval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;

(v) indien Koper andere Producten dan voorgeschreven door WoodChoice en/of fabrikant heeft gebruikt;

(vi) bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding
1. WoodChoice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 1. Bovendien is WoodChoice bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met WoodChoice gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 2. Voorts is WoodChoice bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WoodChoice op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer WoodChoice de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 14 - Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door WoodChoice leidt tot aansprakelijkheid van WoodChoice jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door WoodChoice in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.

 1. WoodChoice is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. WoodChoice is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. WoodChoice levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden.
 3. WoodChoice is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 4. WoodChoice is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 5. WoodChoice staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WoodChoice verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van WoodChoice vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WoodChoice binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 - Vrijwaring van juistheid van informatie
1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan WoodChoice verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Koper hiervoor verantwoordelijk. Indien WoodChoice op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Koper verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is WoodChoice verplicht om Koper hiervoor te waarschuwen.

 1. Koper vrijwaart WoodChoice van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 2. Koper vrijwaart WoodChoice voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Koper verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 3. Koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Koper vrijwaart WoodChoice voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 4. Indien Koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan WoodChoice verstrekt, garandeert Koper dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Koper vrijwaart WoodChoice tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 16 - Overmacht
1. WoodChoice is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van WoodChoice, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan WoodChoice zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van WoodChoice buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. WoodChoice heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WoodChoice haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zo ver WoodChoice ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WoodChoice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 - Risico overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van WoodChoiceverlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Ten aanzien van montage van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Koper zijn gebracht na de montage door WoodChoice.

Artikel 18 - Geheimhouding
1. WoodChoice en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Koper aan WoodChoice bekend gemaakt is en/of op andere wijze door WoodChoice is verkregen.

 1. Indien WoodChoice op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en WoodChoice zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WoodChoice niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Koper geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door WoodChoice aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van WoodChoice vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Koper zal WoodChoice vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van WoodChoice is verspreid.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen WoodChoice en Koper ook de door hen in te schakelen derden op.
 4. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Koper aan WoodChoice een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van WoodChoice onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

 
Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van WoodChoice berusten uitsluitend bij WoodChoice en worden niet overgedragen aan Koper.

 1. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van WoodChoice rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WoodChoice. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door WoodChoice geleverde zaken, dient WoodChoice expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 2. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van WoodChoice rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 3. Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) van WoodChoice, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van WoodChoice om schade te vorderen.

Artikel 20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. WoodChoice gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal WoodChoice de betrokkene hierover informeren.

 1. Indien WoodChoice op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 21 - Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van WoodChoice en/of klachten heeft over de
(uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@woodchoice-decorations.nl met als onderwerp “Klacht”.

 1. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WoodChoice de klacht in behandeling kunnen nemen.
 2. WoodChoice zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 3. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in overleg met de Koper overgegaan worden tot gratis vervanging van het zelfde dan wel gelijksoortig product.


Artikel 22 - Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen WoodChoice en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. WoodChoice heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen WoodChoice en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Nieuw Buinen, 23 juli 2023